Jak zrobić popcorn?

Pop­corn to szybka i pro­sta prze­ką­ska na fil­mowy wie­czór lub imprezę. Za popcor­nem prze­pa­dają nie tylko dzieci ale i doro­śli. Pra­żona kuku­ry­dza z dodat­kiem masła lub kar­melu to świetna prze­ką­ska na każdą oka­zję. W jej przy­go­to­wa­niu świet­nie się spraw­dza maszyna do popcornu. Wystar­czy zała­do­wać urzą­dze­nie ziar­nami kuku­ry­dzy, aby po chwili zaczął wyska­ki­wać biało złoty, chru­piący popcorn.

Jak dopra­wić popcorn?

Domowy popcorn jest naj­lep­szy. Sami możemy regu­lo­wać ilość soli jak rów­nież mie­szać go z innymi dodat­kami. Można do niego dodać natu­ralne masło lub kar­mel, domowe dodatki, które dodają mu smaku. Słodko słony kar­mel pokrywa cienką war­stewką ziarna popcornu nada­jąc mu kru­chość i nie­spo­ty­kany smak. Pop­corn maślany wspa­niale pach­nie masłem. Sma­ko­sze ostrego jedze­nia mogą dopra­wić popcorn chili, kajeń­skim pie­przem lub wasabi. Warto też spró­bo­wać popcorn z azja­tyc­kimi sma­kami jak cytryna, curry, imbir czy garam masala. Dla miło­śni­ków wło­skich sma­ków można popcorn dopra­wić par­me­za­nem lub innym twar­dym serem. Kto lubi słodko słone smaki, może wypró­bo­wać kuku­ry­dzę z cyna­mo­nem lub syro­pem klo­no­wym. Ale lekko poso­lony i cie­pły popcorn już sam w sobie jest smaczny.

popcorn_1

Maszyna do popcornu – jaką wybrać?

Mając maszynę do popcornu można przy­rzą­dzać pra­żoną kuku­ry­dzę na bie­żąco lub na zapas. Urzą­dze­nie jest prak­tyczne i można wybrać takie na domowy uży­tek tak aby paso­wało do wystroju kuchni czy też pokoju nasto­latka. Po co cho­wać maszynkę do szafki skoro może ona być kuchenną ozdobą lub pokoju dziecka.

Jeśli cho­dzi o moc to waha się ona od 300 W do 1200 W. Kilka minut i popu­larna prze­ką­ska dla kino­ma­nia­ków jest już gotowa. Urzą­dze­nie jest ener­go­osz­czędne i nie prze­grzewa się.

Urzą­dze­nia róż­nią się od sie­bie rów­nież wyglą­dem. Czę­sto są zabu­do­wane i prze­szklone. Stal nie­rdzewna, szkło, anty­po­śli­zgowe ele­menty, miarki do mie­rze­nia, powłoka nie­przy­wie­ra­jąca w obro­to­wym garnku czy magne­tyczne zamy­ka­nie drzwi­czek zapew­niają łatwą i wygodną obsługę. Solidna kon­struk­cja z wytrzy­ma­łych mate­ria­łów zwięk­sza nie­za­wod­ność maszyny do popcornu. Stal nie­rdzewna zapo­biega koro­zji oraz cha­rak­te­ry­zuje się odpor­no­ścią na dzia­ła­nie wody, a także uszko­dze­nia mecha­niczne. Jako two­rzywo obo­jętne bio­lo­gicz­nie nie wpływa na zdro­wie. Dzięki powierzchni o mini­mal­nej poro­wa­to­ści łatwo ją wyczy­ścić. Ponadto zacho­wuje połysk przez dłu­gie lata. Tak, takie urzą­dze­nie służy przez lata i są to dobrze wydane pie­nią­dze.

Pra­że­nie kuku­ry­dzy odbywa się w spe­cjal­nym garnku. Pra­żona kuku­ry­dza wysy­puje się na dno urzą­dze­nia. Uwaga, przed pra­że­niem trzeba nagrzać urzą­dze­nie do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury. Zaletą maszyny jest to, że przy­rzą­dza popcorn w dużej ilo­ści. Poza tym nie trzeba jej pil­no­wać. Wystar­czy naci­snąć guzik i maszyna wyko­nuje resztę roboty. Wypeł­nione popcor­nem urzą­dze­nie utrzy­muje tem­pe­ra­turę, a sam popcorn sma­kuje jak świeżo pra­żony.

Czy popcorn jest zdrowy?

Sekret tkwi w przy­go­to­wa­niu. Kuku­ry­dza sama w sobie jest smaczna i zdrowa. Zawiera sporo białka, kwasy tłusz­czowe i węglo­wo­dany jak rów­nież wita­miny, mine­rały i błon­nik. Przy­rzą­dzone w maszy­nie ziarna szybko eks­pan­dują. Pod­grze­wają się rów­no­mier­nie i nie ma mowy o przy­pa­le­niu. Pop­corn jest bar­dzo aro­ma­tyczny. Im wyż­szej jako­ści urzą­dze­nie tym spo­sób pra­że­nia popcornu jest bar­dziej zdrowy.

Fil­mowa prze­ką­ska

Dobry film, miłe towa­rzy­stwo i smaczne prze­ką­ski to prze­pis na super wie­czór. Więk­szość osób lubi pod­ja­dać pod­czas seansu fil­mo­wego i mieć pod ręką coś pysz­nego. Nie­wąt­pli­wie popu­larną prze­ką­ską jest pra­żona kuku­ry­dza. Cie­ka­wostką jest to, że popcorn zja­damy już od ponad 70 lat. Dziwi fakt, że popcorn wcale nie był wtedy mile widziany jak teraz. Mimo wszystko popu­lar­ność popcornu szybko wzro­sła. Dzi­siaj popcorn jemy nie tylko w kinach ale i w domu. To naj­po­pu­lar­niej­sza prze­ką­ska na domowe fil­mowe wie­czory. Poza tym pra­żoną kuku­ry­dzę można dopra­wić solą, masłem, kar­melem lub serem. Pop­corn można bar­dzo łatwo przecho­wać w szczel­nym pojem­niku do dwóch tygo­dni, o ile będzie co prze­cho­wy­wać! Naj­le­piej jed­nak sma­kuje świeży i jesz­cze cie­pły.

 

 

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *