Jak uprawiać i stosować kolendrę?

Jak upra­wiać i sto­so­wać kolen­drę? Bar­dzo lubię kolen­drę. Nasiona mają deli­katny lekko cytru­sowy smak, który staje się bar­dziej inten­sywny pod­czas ich pra­że­nia. Jeśli uży­wam kolen­dry do goto­wa­niu to prak­tycz­nie zawsze całe nasiona, które naj­pierw prażę na suchej patelni, a potem miaż­dżę w moździe­rzu. Zapach pod­grza­nych nasion, zresztą nie tylko kolen­dry jest obłędny!

Jak uprawiać i stosować kolendrę?

Od kilku lat hoduję kolen­drę na bal­ko­nie z dwóch powo­dów: uwiel­biam nasiona, a jesz­cze bar­dziej nać. Smak liści kolen­dry jest bar­dzo spe­cy­ficzny i inten­sywny, dla­tego kolen­drę można nie­na­wi­dzieć lub kochać. Ja uwiel­biam kolen­drę, rów­nież dzieci bar­dzo lubią potrawy z kolen­drą. Mał­żo­nek nato­miast jak tylko poczuje jej zapach od razu pro­te­stuje, że nie będzie jadł. Dziwi mnie ten fakt, bo w Ira­nie to zioło jest rów­nie popu­larne jak w Indiach czy Paki­sta­nie.

soczewica cury kolendra

Jest wiele pro­duk­tów, któ­rych polu­bie­nie zajęło mi tro­chę czasu. Wycho­dzę więc z zało­że­nia, że z cza­sem można wszystko polu­bić. Jeśli więc jesz­cze nie przy­zwy­cza­ili­ście do smaku kolen­dry to nie trać­cie nadziei, potrze­bu­je­cie po pro­stu wię­cej czasu.

jak wyhodować kolendrę

Jak wspo­mnia­łam uży­wam głów­nie nasiona i liście kolen­dry do goto­wa­nia. Tra­fi­łam na kilka prze­pi­sów, gdzie użyto całą nać kolen­dry wraz z korze­niami. Świeże liście tego zioła znaj­dują głów­nie zasto­so­wa­nie w azja­tyc­kiej i mek­sy­kań­skiej kuchni. Ja lubię posy­py­wać moje dania świe­żymi mło­dymi liśćmi ale rów­nież dodaję je do goto­wa­nia. Świeżą kolen­drę warto dodać do zie­lo­nych sala­tek, a nawet zro­bić z niej pesto.

Jak upra­wiać i sto­so­wać kolen­drę?

Wyho­do­wa­nie kolen­dry na bal­ko­nie jest bar­dzo pro­ste. Wystar­czy wsiać nasiona, pod­le­wać i trzy­mać sadzonki w sło­necz­nym miej­scu. Kolen­dra szybko zakwita. Kwia­to­stany roz­wi­jają się w nasiona. Obci­na­nie liści i łodyg nie powo­duje nowych odro­stów jak to jest w przy­padku roz­ma­rynu czy bazy­lii. Jeśli więc cze­kasz na liście kolen­dry to obe­tnij je wszyst­kie, pokrój i zamroź. Kolen­dra szybko rośnie, więc w ciągu lata przy naszym kli­ma­cie możesz ją siać kilka razy.

Jak uprawiać i stosować kolendrę?

Zazwy­czaj sieję kolen­drę w małych gru­pach. Wtedy wyro­śnięte łodygi jest łatwo ogar­nąć i wyrwać z ziemi. Łodygi pod­pie­rają się wza­jem­nie. Są deli­katne, dla­tego uży­wam je wraz z liśćmi do goto­wa­nia. Wyro­śnięte łodygi z doj­rza­łymi nasio­nami wyry­wam z korze­niami, wiążę i zawie­szam do susze­nia. W ten spo­sób mam nasiona na przy­szły rok do sadze­nia i do jedze­nia. Mie­lone nasiona kolendry stosuję do wyrobu tan­do­ori lub garam masala. Dodat­kowo dodaję kolen­drę do róż­nego rodzaju curry czy do wypieku pod­pło­my­ków.

Jeśli wolisz liście i młode łodygi od nasion to po pro­stu wyci­nasz kolen­drę czę­ściej i za nim zakwit­nie, a następ­nie sie­jesz nasiona na kolejny zbiór. Robisz to w rów­nych odstę­pach cza­so­wych możesz się cie­szyć świeżą kolen­drą przez całe lato.

 

 

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *