Konkurs, konkurs!

Mam pytanie, gotujecie ekologicznie? Sama staram się jak mogę, głównie oszczędzam energię i robię ekologiczne zakupy. Gotuję ekologicznie zmniejszając systematycznie ilość mięsa w naszych posiłkach zastępując je warzywami. Gotuję sezonowo, a więc używam produkty charakterystyczne dla danej pory roku. Jesienią w mojej kuchni króluje dynia, jarmuż, cukinia i jabłka.

W związku z moimi ekologicznymi zainteresowaniami zapraszam Was na konkurs “Eco – kulinarna jesień”, który trwa do 6.12.2015. Czeka mnie niemałe zadanie, bo jestem jednym z członków jury. Zadanie konkursowe jest proste. Wystarczy, że przygotujecie przepis wraz ze zdjęciem, który będzie nawiązywał do Waszych ekologicznych nawyków. Przepisy dodajecie na stronie wyżej wymienionej aplikacji “Eco – kulinarna jesień”. Na zwycięzcę najbardziej kreatywnego przepisu czeka nagroda w postaci laptopa. Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

spaghetti carbonara z dynią

Spaghetti z dynią

pesto z jarmużu

Pesto z jarmużu

ciasto czekoladowe z cukinią

Ciasto z cukinią

ciasto ucierane z jabłkami i dulce de leche

Ciasto z jabłkami

Regulamin konkursu “Eco – kulinarna jesień”.

Artykuł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Nazwa konkursu.
  Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Eco – kulinarna jesień” (dalej:„Konkurs”).
 2. Organizator Konkursu.Organizatorem Konkursu jest Allegro sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 19 A, 01-592 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418906, REGON: 142902959; NIP: 113- 283-19-51, adres e-mail: konkurs@allegro.com.pl (dalej: „Organizator”).
 3. Sponsor nagród w Konkursie.Sponsorem nagród w Konkursie jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00- 01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł (dalej: „Sponsor”).
 4. Aplikacja konkursowaKonkurs prowadzony jest poprzez aplikację konkursową na fanpage’u Eco Vitay, funkcjonującym w ramach platformy Facebook: www.facebook.com/ecovitay (dalej: „Aplikacja”).
 5. Czas trwania Konkursu.Konkurs trwa od dnia 06.11.2015 od godz.17:00 do dnia 6.12.2015 do godz. 23.59 (z zastrzeżeniem terminu, w którym możliwe jest zamieszczanie przez Uczestników przepisów i zdjęć zgodnie z Art. III ust. 3 Regulaminu).
 6. Przystąpienie do Konkursu. Oświadczenia.

1

6.1. Uczestnik, o którym mowa w Art. III Regulaminu, przystępuje do Konkursu w chwili zamieszczenia w Aplikacji przepisu kulinarnego opcjonalnie ze zdjęciem (o którym mowa w Art. III ust. 3 Regulaminu), z zastrzeżeniem ust. 6.2. poniżej.

6.2. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest możliwe wyłącznie gdy:

 1. a)  zapozna się z niniejszym Regulaminem oraz Dodatkowymi informacjami związanymi z Konkursem (stanowiącymi załącznik nr 1do Regulaminu) izaakceptuje ich treść;
 2. b)  wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Art. IVRegulaminu;

6.3. Wraz z przystąpieniem do Konkursu (zgodnie z powyższym) Uczestnik oświadcza, iż:

a) jest wyłącznym autorem zamieszczanego w Aplikacji przepisu i zdjęcia, posiadającym niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotowego przepisu i zdjęcia, jak również, że posiada wszelkie prawa/zezwolenia (jeżeli wymagane) do rozpowszechniania treści ujawnionych w przepisie i na zdjęciu;

b) posiada zezwolenie osób ujawnionych na zdjęciu (o ile na zdjęciu ujawnione będą jakiekolwiek osoby) na rozpowszechnienie ich wizerunku w związku z Konkursem i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem (w tym wraz z uprawnieniem do udzielenia zezwolenia na ich dalsze rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Sponsora w ramach korzystania z licencji, o której mowa w Art. III ust. 4 Regulaminu, oraz przez podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja, a także iż korzystanie ze zdjęć przez Sponsora i Organizatora oraz podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja, w sposób zgodny z tą licencją i w zakresie określonym w Regulaminie, nie będzie naruszać praw osób trzecich), w tym oświadczy, że udziela takiego nieodpłatnego zezwolenia Organizatorowi oraz Sponsorowi.

6.4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6.2. powyżej Uczestnik potwierdza, przed przystąpieniem do Konkursu (zgodnie z ust. 6.1. powyżej), zaznaczając odpowiednie checkbox`y bezpośrednio w Aplikacji Konkursu.

2

6.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu złożonych w związku z przystąpieniem do Konkursu oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, w tym w szczególności w ust 6.3. powyżej (wynikającą z przepisów obowiązującego prawa, w tym odszkodowawczą odpowiednio względem Organizatora oraz Sponsora, mogącą powstać w związku z nieprawdziwością składanego przez Uczestnika oświadczenia, w tym w związku z wykorzystywaniem, zgodnym z Regulaminem, przepisów i zdjęć przez Organizatora, Sponsora lub podmioty, o których mowa w ust. 6.3 powyżej).

7. Konkurs a ustawa o grach hazardowych.

Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Artykuł II. RODZAJE NAGRÓD W KONKURSIE.

1. Nagrody w Konkursie stanowią (łącznie dalej określane jako: „nagrody”):

1) Nagroda główna: nagrodą główną w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci laptopa LENOVO Ideapad Flex (15.6”/I5-4200U/4GB/500GB+8SSHD/ GT720M/W8) o przybliżonej wartości 2.599,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. W razie otrzymania ww. nagrody rzeczowej Laureatowi tej nagrody przyznana zostanie – w celu wypełnienia obowiązku podatkowego spoczywającego na Uczestniku – dodatkowa nagroda pieniężna zapewniająca Sponsorowi możliwość uregulowania za Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranych w Konkursie, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Potwierdza się, iż dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie wypłacona bezpośrednio na rzecz Laureata, zaś zostanie pobrana i odprowadzona za Laureata na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. Przystępując do Konkursu, Uczestnik, który zostanie wyłoniony jako Laureat nagrody głównej, wyraża zgodę na rozdysponowanie dodatkowej nagrody pieniężnej w sposób wskazany powyżej (tj. w celu realizacji zobowiązań podatkowych).

3

2) Nagroda I stopnia: kod na 10 000 punktów VITAY z terminem ważności do dnia 31.12.2015 r.

3) Nagroda II stopnia: kod na 7 000 punktów VITAY z terminem ważności do dnia 31.12.2015 r.

4) Nagroda III stopnia: kod na 5 000 punktów VITAY z terminem ważności do dnia 31.12.2015 r.

5) Nagroda IV stopnia: kod na 1 000 punktów VITAY z terminem ważności do dnia 31.12.2015 r. – sześć nagród IV stopnia.

2. Realizacja nagród, których mowa w ust. 1 pkt. 2-5 powyżej, możliwa jest jedynie przez Uczestników, będących Uczestnikami Zarejestrowanymi Programu VITAY (w rozumieniu Regulaminu Programu VIT A Y , dostępnego na www.vitay.pl) najpóźniej w chwili realizacji kodu na wskazaną ilość punktów VITAY. Realizacja kodu przez Uczestnika dokonana może zostać na koncie Uczestnika na stronie internetowej www.vitay.pl. Termin ważności kodu oznacza termin, do którego możliwe jest zrealizowanie kodu. Po wskazanym terminie, kody tracą ważność i nie będzie możliwa ich realizacja (tj. osobie realizującej kod nie zostaną przypisane punkty VITAY, także pomimo dokonania czynności, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu).

3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie potwierdza się, że przewidziane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na gotówkę ani na jakiekolwiek inne świadczenia.

Artykuł III. UCZESTNICY KONKURSU.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem jednakże postanowień Art. II ust. 2 Regulaminu odnoszącego się do możliwości realizacji wskazanych tam nagród).
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy (przez których rozumie się osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o działo, umowy o świadczeniu usług lub innej umowy cywilnoprawnej), członkowie organów oraz współpracownicy

4

Organizatora i Sponsora, a także ich małżonkowie, powinowaci oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Osoba spełniająca kryteria podmiotowe, wskazane w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej, staje się Uczestnikiem Konkursu, jeżeli po spełnieniu warunków wskazanych w Art. I ust. 6.2 Regulaminu, w terminie od dnia 06.11.2015 r. od godz.12:00 do dnia 30.11.2015 r., do godz. 17:00, zarejestruje się w Konkursie i prześle za pomocą Aplikacji przepis opisujący sposób przygotowania przez Uczestnika potrawy kulinarnej w temacie „Eco – kulinarnej jesieni” (dalej: „Uczestnik”).
 2. Wraz z przesłaniem przepisu i opcjonalnie zdjęcia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi i Sponsorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przepisu i zdjęcia na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, jak również jego promocji. Licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik udziela na wszelkich znanych w dacie przesłania przepisu i zdjęcia polach eksploatacji, a w szczególności na polach obejmujących dowolnie wielokrotne:a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym, w szczególności dyskach komputerowych i wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską oraz techniką zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;

  c) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; d)wykorzystywanie, w tym wszelkie rozpowszechnianie, na wszelkich nośnikach, w tym na stronach internetowych, w szczególności poprzez publikację na funpage’u Eco Vitay (zarówno w trakcie trwania rywalizacji o wygraną w Konkursie, jak również w ramach informacji o jego Laureatach), jak również we wszelkich utworach multimedialnych;
  e) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu

danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, bezprzewodowe;
f) wykorzystywanie przepisu i zdjęcia w całości i we fragmentach do celów promocyjnych
i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych;
g) wykonywanie praw zależnych do przepisu i zdjęcia, oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do przepisu i zdjęcia;

5

h) zezwolenie na tworzenie, korzystanie i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju opracowań przepisu i zdjęcia.

Artykuł IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym Laureatów) jest Sponsor (dane identyfikacyjne zamieszczone w Art. I ust. 3 Regulaminu), tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, który w drodze zawartej w tym celu umowy powierza Organizatorowi (dane identyfikacyjne zamieszczone w Art. I ust. 2 Regulaminu) przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym Laureatów) przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody oraz rozpatrywania reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm.). Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane są wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestników podczas rejestracji do Konkursu (tj. e-mail) oraz ogólnodostępne dane osobowe Uczestników jako użytkowników serwisu Facebook (tj. imię i nazwisko/pseudonim, którym Uczestnik posługuje się na Facebook, ID użytkownika), a w przypadku Laureata nagrody głównej ponadto dane osobowe, o których mowa w Art. V ust. 8 Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przez cały czas przetwarzania danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie (z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej).
 5. Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez Organizatora i Sponsora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

Artykuł V. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

6

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie przepisu i opcjonalnie zdjęcia prezentującego swoją potrawę (np. deser, danie główne), zgodnie z Art. III ust. 3 Regulaminu, które następnie, po weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, nie później niż w terminie 24 godzin w dniach roboczych, z wykluczeniem sobót, od jego przesłania przez Uczestnika, zostaną zaprezentowane w galerii „Wasze przepisy” w ramach Aplikacji. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania zdjęcia lub przepisu, które będzie naruszało Regulamin, zasady publikacji materiałów w ramach portalu Facebook lub przepisy prawa, w tym w szczególności, które będzie zawierało treści obraźliwe, wulgarne bądź godzące w prawa Organizatora, Sponsora lub osób trzecich. W takiej sytuacji przesłane zdjęcie lub przepis będą wyłączone z udziału w Konkursie, o czym Organizator poinformuje Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji do Konkursu.
 2. Przepisy zamieszczone w galerii, o której mowa w ust. 1 powyżej, będą oceniane przez jury składające się z: 1 reprezentanta Sponsora, 1 reprezentanta Organizatora oraz przez bloggerkę kulinarną Małgorzatę Haggu. Jury wybierze 10 najlepszych przepisów, które trafią do TOP 10. Jury będzie kierować się następującymi kryteriami wyboru: kreatywność i innowacja w potrawie, wykorzystanie jesiennych, ekologicznych składników potraw. Na najlepszy przepis spośród TOP 10 będą mogli oddać głos użytkownicy platformy Facebook, którzy skorzystają z Aplikacji, poprzez wciśnięcie pola „Lubię to!” pod danym przepisem, na który chcą zagłosować (dalej: „Like”). Przepisy z największą liczbą Like`ów zostaną wyłonione w Konkursie (zgodnie z ust. 3 poniżej) jako przepisy zwycięskie, a Uczestnicy którzy je zamieścili w Aplikacji zostaną laureatami w Konkursie. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż użytkownicy platformy Facebook mogą na każdy przepis oddać tylko jeden głos.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu, dokonane zostanie na osi czasu fanpage’a Eco Vitay (www.facebook.com/ecovitay) w następujący sposób:

a. w dniu 30.11.2015 o godz. 12:00 zamieszczona zostanie wiadomość (post) o zamknięciu możliwości dokonywania zgłoszeń do Konkursu. Następnie do 02.12.2015 do g. 14:00 będą trwać obrady jury, które wybierze najlepsze 10 przepisów (TOP10). Od 02.12.2015 r od g. 14:00 do 06.12.2015 do g. 23:59 użytkownicy będą mogli oddawać głosy na najlepszy przepis spośród przepisów TOP10. Oznacza to, że w galerii „Wasze przepisy” osadzonej w Aplikacji pozostawionych zostanie 10 przepisów wybranych przez jury, które w

7

dalszym ciągu będą brały udział w Konkursie (a przepisy, które nie

zakwalifikują się do TOP 10, zostaną usunięte z Aplikacji);

 1. od chwili wyłonienia TOP 10 do dnia 06.12.2015 r. do godz. 23:59,przeprowadzone zostanie głosowanie, zgodnie z ust. 2 powyżej, na przepisy

  wyłonione w TOP 10 celem ustalenia Laureatów nagród.

 2. w dniu 8.12.2015. r. do godz. 19:00 opublikowane zostaną na osi czasu profiluEco Vitay pod adresem: www.facebook.com/ecovitay wyniki Konkursu ze wskazaniem, którym Uczestnikom przypadły (jako Laureatom): nagroda główna oraz nagrody I, II,III i IV stopnia (zgodnie z ust. 5 poniżej).
 1. Dodatkowo, wyniki Konkursu będą ogłaszane, w terminach wskazanych w ust. 3 powyżej, również bezpośrednio w Aplikacji.
 2. Potwierdza się celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, iż o wyłonieniu danego przepisu (i przyznaniu nagrody Laureatowi) w Konkursie decydowała będzie ilość głosów (Like`ów) oddanych na przepis w terminie od dnia 02.12.2015 r. od godziny 14.00 do zakończenia głosowania (tj. do godz. 23:59 w dniu 06.12.2015 r.). Powyższe oznacza, że Nagrodę główną uzyska Uczestnik którego przepis uzyskał najwięcej Like’ów, a Nagrody I – IV stopnia – otrzymają kolejno Uczestnicy, których przepisy uzyskały kolejne ilości punktów (dalsze pozycje w rankingu ilości Like’ów).
 3. Jeśli na przepisy z TOP 10 dwóch lub więcej Uczestników oddana zostanie taka sama ilość głosów (liczba Like`ów), o wyborze Laureata nagrody zdecyduje jury, biorąc pod uwagę atrakcyjność przepisów, kreatywność przepisu, wykorzystanie ekologicznych produktów. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Niezależnie od przekazania informacji o Laureatach Konkursu w sposób wskazany w ust. 3 i 4 powyżej, Laureaci zostaną poinformowani, nie później niż w terminie 24 godzin w dniach roboczych, z wykluczeniem sobót, od opublikowania wyników Konkursu przez Organizatora, o fakcie zdobycia nagrody za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na wskazany w przez Uczestnika adres e-mail (tj. adres e-mail wpisany w Aplikacji przez Uczestnika przed przystąpieniem do Konkursu).
 5. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej, skierowanej do Laureata nagrody głównej zostanie również zawarta prośba o potwierdzenie otrzymania 8

wiadomości o wygranej – w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora – oraz jednoczesne uzupełnienie brakujących danych, niezbędnych do odebrania nagrody (w szczególności: numeru telefonu kontaktowego celem umówienia terminu odbioru nagrody w biurze Sponsora w Warszawie, o ile odbiór taki będzie możliwy lub adresu do wysyłki nagrody głównej w przypadku gdy przekazanie nagrody w biurze Sponsora byłoby niemożliwe lub niecelowe).

 1. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej, skierowanej do Laureatów nagród I-IV stopnia, przesłany zostanie kod umożliwiający, pod warunkiem terminowego dokonania przez Laureata czynności określonej w Art. II ust. 2 Regulaminu, uzyskanie punktów VITAY, na które kod opiewa.
 2. W przypadku braku otrzymania przez Organizatora, w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, e-maila od Laureata nagrody głównej, nagroda główna przyznana zostanie Laureatowi nagrody I. stopnia. W takim wypadku postanowienia ust. 7 i 8 w zw. ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie. Oznacza to, że w terminie 24 godzin w dniach roboczych, z wykluczeniem sobót, od upływu terminu na przesłanie Organizatorowi wiadomości przez Laureata nagrody głównej, Organizator wyśle wiadomość e-mail Laureatowi nagrody I. stopnia z prośbą o wskazanie danych, o

których mowa w ust. 8 powyżej. Procedura będzie powtarzana w stosunku do Laureata nagrody II i III stopnia do czasu wyłonienia Laureata, któremu przypadnie nagroda główna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana przez żadnego z Uczestników wyłonionych w TOP 10 z wyłączeniem laureatów nagrody IV stopnia (biorąc każdorazowo pod uwagę ilość Like`ów oddanych na zamieszczony przez nich przepis), pozostaje ona własnością Sponsora, zaś Konkurs zostaje zakończony bez wyłonienia Laureata nagrody głównej.

Artykuł VI. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest korzystanie przez Uczestnika z urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz oprogramowania niezbędnego do korzystania z zasobów Internetu (w tym posiadanie aktualnej wtyczki Flash).

9

 1. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, oświadcza, że jest zarejestrowanym użytkownikiem konta/profilu na portalu internetowym www.facebook.com, za pomocą którego przystąpił do Konkursu. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, czyli każdego konta, które nie jest kontem osobistym tego Uczestnika Konkursu na serwisie Facebook.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez (i z chwilą) przesłania zgłoszenia (przepisu i opcjonalnie zdjęcia konkursowego), zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wyraża swoją zgodę na wykorzystanie zgłoszenia lub jego elementów przez Aplikację, w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji publikującej wyniki Konkursu.
 3. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
 4. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie tylko i wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do korzystania z programów komputerowych, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Aplikacji, w szczególności z programów automatyzujących proces zgłoszenia do Konkursu, w tym botów lub skryptów. Oznacza to także, że przesłane Organizatorowi lub Sponsorowi przepisy i zdjęcia konkursowe w inny sposób niż za pośrednictwem Aplikacji nie biorą udziału w Konkursie (w szczególności przepisy i zdjęcia przesłane za pośrednictwem wiadomości prywatnej).
 5. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w portalu Facebook. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto, z którego będzie brał udział w danym konkursie i miał możliwość oddania głosu na wybrany przepis.
 6. Organizator Konkursu ani Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania serwisu Facebook, w tym jego czasowej niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora lub Sponsora. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności ciążącej na Sponsorze jako administratorze podanych przez Uczestników Konkursu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz na Organizatorze, który przetwarza dane

10

osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Sponsorem w celu organizacji Konkursu.

Artykuł VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA.

Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane w ramach niniejszego Konkursu (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym celu postanowień Art. II ust. 1 Regulaminu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Artykuł VIII. SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi w szczególności na piśmie na adres: Allegro Sp. z o.o. Sp. k. 01- 592 Warszawa, ul. J. Słowackiego 19A: „Reklamacja ECO VITAY” lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@allegro.com.pl. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby składającej reklamację i udzielenie jej odpowiedzi na reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji/adres e- mail (zależnie od sposobu preferowanej odpowiedzi na reklamację) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osobą ją składająca zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Artykuł IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdująobowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny m.in. w aplikacji „ECO – kulinarna jesień” na profilu Eco Vitay na Facebooku oraz na stronie internetowej www.vitay.pl. Na prośbę Uczestnika skierowaną na dane adresowe wskazane w Art. I ust. 2 Regulaminu, Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e- mail.

11

 1. Zasady funkcjonowania i warunki przystąpienia do Programu VIT A Y , znajdują się w Regulaminie Programu VITAY, dostępnym na www.vitay.pl.
 2. Uczestnicy nie mogą dostarczać w Aplikacji, jak również na profil EcoVitay, treści o charakterze bezprawnym. Organizator uprawniony jest do bezzwłocznego usunięcia takich treści.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również z zastrzeżeniem, że żadna taka zmiana nie wpłynie na prawa nabyte Uczestników.
 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji w serwisie Facebook i jest zgodny z zasadami działania tego serwisu. Zasady, warunki i informacje o środkach technicznych zapewniających bezpieczne użytkowanie serwisu Facebook określone zostały w Regulaminie i zasadach obowiązujących na Facebook (dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies/?ref=pf). Potwierdza się jednocześnie, że Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez Facebook. Dołączając do konkursu, Uczestnik przekazuje przesyłane informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo, w tym manipulację głosami przy głosowaniu na TOP 10.

W imieniu Organizatora: Anna Gogacz

12

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Dodatkowe informacje związane z Konkursem

1. Administratorem profilu Eco Vitay na Facebooku jest Organizator Konkursu: Allegro sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418906, REGON: 142902959; NIP: 113-283-19-51. Kontakt z administratorem profilu Eco Vitay możliwy jest za pośrednictwem biuro@allegro.com.pl.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00- 01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

2. Potwierdza się, iż dane udostępnione przez Uczestników na potrzeby Konkursu (w tym z uwzględnieniem postanowień Art. V ust. 8 – 10 oraz Art. VIII Regulaminu) nie będą wykorzystywane w celach handlowych, przedstawienia ofert lub kontaktu bezpośredniego.

3. Organizator wskazuje ponadto, iż każde korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Internetu, może być związane ze szczególnymi zagrożeniami, takimi jak:

a. otrzymywanie od podmiotów trzecich niezamówionej informacji handlowej (przy czym celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż zarówno Organizator jak i administrator danych osobowych nie będą przekazywać takich informacji zgodnie z ust. 2 powyżej, jak również w ogóle nie będą przekazywać podmiotom trzecim danych osobowych Uczestników, za wyjątkiem okoliczności wskazanych wprost w Regulaminie Konkursu);

b. oprogramowania o charakterze złośliwym, instalowane w urządzeniu końcowym Uczestnika bez jego woli i najczęściej wiedzy, typu wirusy komputerowe, spyware czy robaki internetowe, jak również inne niechciane oprogramowania wykonujące czynności niezamierzone przez Uczestnika (np. trojany, keyloggery);

c. możliwość bycia narażonym na inne działania ukierunkowane na dostęp przez osoby trzecie do informacji, których ujawnienie nie jest przez Uczestników pożądane, w tym za posłużeniem się crackingiem, phishingiem, sniffingiem, kryptoanalizą i innymi.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *