Kuchnia, w której możesz odpocząć – aranżacja siedziska

Komu marzy się sie­dzi­sko pod oknem w kuchni? Taka przy­tulna kanapa w prze­strzen­nej kuchni to przy­jemne miej­sce na odpo­czy­nek. Sie­dzi­sko w kuchni to funk­cjo­nalny mebel, który służy jako dodat­kowe miej­sce do sie­dze­nia, a w więk­szo­ści przy­pad­ków jest to rów­nież mebel do prze­cho­wy­wa­nia. Do urzą­dze­nia tego przy­jemnego kącika nie może zabrak­nąć mięk­kiego mate­raca i puszy­stych podu­szek.

siedzisko_materac_poduszki
fot.: Laveo

Jeśli w kuchni znaj­duje się duże i wyso­kie okno, to wła­śnie pod nim można stwo­rzyć miej­sce do sie­dze­nia, a nawet do leże­nia. Warto posta­wić na wygodną sofę, kanapę lub este­tyczny ste­laż, pokryty mięk­kim madra­sem.

Osoby, które lubią maj­ster­ko­wać mogą z łatwo­ścią dopa­so­wać jakiś gotowy mebel, lub po pro­stu zro­bić sie­dzi­sko z postaci drew­nia­nego blatu, opar­tego na ster­cie ksią­żek, przy­kry­tego spe­cjal­nie dopa­so­wa­nym i kolo­ry­stycz­nie dobra­nym mate­ra­cem i podusz­kami.

Sie­dzi­sko pod oknem w kuchni ma wiele zalet. Przede wszyst­kim to dodat­kowa prze­strzeń prze­zna­czona do sie­dze­nia i odpo­czynku. Usiąść na mięk­kim mate­racu, wtu­lić się w puszy­ste poduszki  z kub­kiem świeżo zapa­rzo­nego espresso i podzi­wiać widoki za oknem, to marze­nie nie jed­nej zapra­co­wa­nej gospo­dyni.

materacepila aranżacja siedziska
fot.: Konkurs fotograficzny “Nasze kuchnie”

Sie­dzi­sko pod oknem – jak zro­bić kanapę pod oknem?

Jak zro­bić sie­dzi­sko pod oknem? Takie przy­tulne miej­sce do sie­dze­nia zyska szybko na popu­lar­no­ści wśród wszyst­kich domow­ni­ków i sta­nie się dodat­kową prze­strze­nią do wspól­nego spę­dze­nia czasu. Jak zro­bić sie­dzi­sko w kuchni DIY? To nic trud­nego!

Jeśli okno ma niski i sze­roki para­pet, to wystar­czy zaku­pić sto­sowny mate­rac, kilka podu­szek i cie­pły koc. Takie przy­tulne miej­sce to gwa­ran­cja relaksu.

Nato­miast, jeśli para­pet jest zbyt wąski, można pod niego dopa­so­wać drew­nianą skrzy­nię, która oprócz sie­dze­nia, czy leże­nia, posłuży rów­nież do prze­cho­wy­wa­nia rze­czy.

Kon­struk­cja sie­dzi­ska nie jest skom­pli­ko­wana. Domowy maj­ster­ko­wicz, bez więk­szego pro­blemu wykona je wła­sno­ręcz­nie i w ten spo­sób uzy­ska ory­gi­nalny mebel do kuchni. Zaosz­czę­dzone w ten sposób pie­nią­dze można prze­zna­czyć na zakup akce­so­riów, które pod­kre­ślą cha­rak­ter sie­dzi­ska.

W obu wypad­kach należy jed­nak pamię­tać, aby kącik był cie­pły i przy­tulny. Na stro­nie inter­ne­to­wej Mate­ra­ce­pila. eu można nabyć przedmioty potrzebne do stwo­rze­nia przy­tulnego sie­dzi­ska w kuchni. Mate­race marki Hilding Anders i poduszki powle­czone odpo­wied­nimi tka­ni­nami wręcz zapra­szają do odpo­czynku. Są one nie­za­stą­pio­nym ele­men­tem tej aran­ża­cji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *