Domowe grillowanie – jaki grill sprawdzi się najlepiej?

Uwiel­biam domowe gril­lo­wa­nie z rodziną i przy­ja­ciółmi! Potrawy z grilla są prze­pyszne. Na grillu można upiec prak­tycz­nie wszystko, nawet chlebki pod­pło­myki. Wspólne gril­lo­wa­nie to przede wszyst­kim fan­ta­styczna atmos­fera. Nigdy nie mam pro­blemu z gril­lo­wa­niem dla więk­szego towa­rzy­stwa. Ostat­nio roz­glą­da­łam się za nowym gril­lem i natra­fi­łam na markę Weber, która ofe­ruje grille węglowe jak i gazowe. Mając do dys­po­zy­cji potężny grill marki Weber można gril­lo­wać szybko, bez­pro­ble­mowo i dla więk­szego grona.

Mam duży sen­ty­ment do grilli węglo­wych, ale rozu­miem, że dla nie­któ­rych osób zapach roz­no­szą­cego się dymu może być uciąż­liwy. Gazowy grill marki Weber może być świet­nym roz­wią­za­niem na gril­lo­wa­nie bez dymu. Świet­nie się spraw­dzi na tara­sie i w ogro­dzie.

marynata do karkówki

Jaki grill gazowy wybrać?

Przed pod­ję­ciem decy­zji o zaku­pie grilla należy wziąć pod uwagę kilka pod­sta­wo­wych kwe­stii, takich jak roz­miar, liczba pal­ni­ków i czy chcesz, aby Twój grill miał otwarty, czy zamknięty wózek. Dobrej jako­ści grill to rów­nież taki, któ­rego czysz­cze­nie i kon­ser­wa­cji nie wymaga zbyt­niego wysiłku i czasu. Marka Weber ofe­ruje nowo­cze­sne grille gazowew zależ­no­ści od potrzeb i fun­du­szy. Weber to bar­dzo reno­mo­wana marka z ugrun­to­waną już pozy­cją na rynku. Ofe­ruje wiele prze­róż­nych modeli, bar­dzo zaawan­so­wa­nych tech­nicz­nie i bar­dzo też zróż­ni­co­wa­nych cenowo. W ofer­cie marki Weber znaj­dują się mię­dzy innymi grille gazowe prze­no­śne (dosko­nałe na pole namio­towe) oraz wiel­kie, ide­alne na rodzinne gril­lo­wa­nie przy domu.

Jeśli poszu­ku­je­cie nie­zbyt duży grill gazowy, ale bar­dzo funk­cjo­nalny to warto zwró­cić uwagę na grille z serii Q. Grill gazowy Q3000 to nowo­cze­sny grill gazowy z dwoma pal­ni­kami, które zapew­niają rów­no­mierne cie­pło na całej powierzchni grilla. To grill, który zmie­ści się na przy­do­mo­wym tara­sie, ale też jest wystar­cza­jąco duży, aby ugril­lo­wać całą pie­czeń. Grill gazowy Q3000 jest bar­dzo funk­cjo­nalny i posiada wiele cech, które umoż­li­wiają gril­lo­wa­nie z klasą. Obsługa grilla jest bar­dzo pro­sta – zapłon na przy­cisk. Grill Q3000 składa się z żeliw­nych rusz­tów do pie­cze­nia pokry­tych por­ce­la­nową ema­lią, które się szybko nagrze­wają i długo utrzy­mują cie­pło. Ter­mo­metr jest wbu­do­wany w pokrywę grilla i pozwala na pełną kon­trolę tem­pe­ra­tury pod­czas gril­lo­wa­nia. Pokrywa i obu­dowa są z odlewu alu­mi­nio­wego. Boczne sto­liczki można zdej­mo­wać lub skła­dać. Tacka ocie­kowa bar­dzo łatwo się wyj­muje. Podręczne pokrę­tła pozwa­lają na płynną regu­la­cję zawo­rów pal­nika. Poza tym grill Q3000 zawiera dodat­kową półkę usy­tu­owaną w dol­nej czę­ści grilla.

grillgazowy_domowegrillowanie_blog_codojedzenia

Znaną serią marki Weber to grille Gene­sis. To duże grille, dosko­nałe na spo­tka­nia w więk­szym gro­nie. Grill gazowy Gene­sis II SP 335, w porów­na­niu do innych modeli gril­lów gazo­wych, posiada udo­sko­na­lone pod­ze­społy. Wśród nich warto wyróż­nić elek­tro­niczny zapłon Infi­nity, który uła­twia start gril­lo­wa­nia. iGrill3 to spe­cjalny ter­mo­metr, któ­ry­mo­ni­to­ruje stan wypie­cze­nia każ­dej potrawy umiesz­czo­nej na rusz­cie i infor­muje, kiedy osią­gnie ona pożą­daną tem­pe­ra­turę. Warto w tym celu pobrać spe­cjalną apli­ka­cję na urzą­dze­nie prze­no­śne, która zapew­nia sze­reg dodat­ko­wych funk­cjo­nal­no­ści. System GBS dostępny w gril­lach Gene­sis pozwala na przy­go­to­wa­nie smacz­nych potraw przy wyko­rzy­sta­niu dwu­czę­ścio­wego rusztu z wymien­nym środ­kiem. Jego wymiana jest bar­dzo pro­sta, a na grillu przy­go­tuje się przez to nie tylko mięso i ryby, ale rów­nież owoce morza i warzywa, a nawet takie przy­smaki jak gofry, nale­śniki i pizzę! W modelu II SP 335 jest bar­dzo duża powierzch­nia rusztu, ponie­waż są to aż 3264 cm3. Jest to grill ide­alny na party w szer­szym gro­nie, ponie­waż pozwala na jed­no­cze­sne przy­go­to­wa­nie potrawy dla więk­szej ilo­ści osób.

grillowane dramstiki z tandoori masala domowe grillowanie

Warto posta­wić na grill Weber Gene­sis II SP 335 rów­nież dzięki uni­kal­nemu roz­wią­za­niu jakim jest boczna kuchenka o mocy 3 kW. Kuchenka służy do pod­grza­nia już ugril­lo­wa­nych potraw, które zdą­żyły wysty­gnąć. Taka kuchenka jest bar­dzo prak­tycz­nym dodat­kiem zwłasz­cza kiedy gril­lu­jemy dla wielu osób i dla spóź­nio­nych gości. Inną inno­wa­cją w gril­lach Gene­sis II SP 335 jest spe­cjalny sys­tem odpro­wa­dza­nia tłusz­czu i popiołu, a także szyny amor­ty­zu­jące Fla­vo­ri­zer, które zabez­pie­czają pal­niki przed spły­wa­ją­cym z potraw tłusz­czem. Tego typu roz­wią­za­nie zapo­biega pale­niu się tłusz­czu. Czysz­cze­nie grilla jest rów­nież znacz­nie prost­sze. Zakup grilla Gene­sis II SP 335 to super inwe­sty­cja, zwłasz­cza, że Weber ofe­ruje aż 10 lat gwa­ran­cji.

Dla miło­śni­ków wędze­nia marka Weber ofe­ruje grille węglowe wypo­sa­żone w spe­cjalną misę z wywietrz­ni­kami, dzięki któ­rym moż­liwe jest uzy­ska­nie niskiej tem­pe­ra­tury, odpo­wied­niej do wędze­nia. Tego typu grille ofe­ruje seria Master – Touch jak rów­nież nie­które modele z serii One – Touch jak Weber Ori­gi­nal Ket­tle One – Touch E-5730 57 cm. Misa w grillu po pierw­sze służy do zbie­ra­nia popiołu i bar­dzo łatwo się opróż­nia. Drugą funk­cję jaką pełni jest kon­tro­lo­wa­nie tem­pe­ra­tury pod­czas grl­lo­wa­nia i wędze­nia poprze wywietrz­niki.

grillweglowy_codojedzenia_blogkulinarny_przepisy_wspolpraca

Metody gril­lo­wa­nia na gril­lach Weber

Metody gril­lo­wa­nia na grillu węglo­wym i grillu gazo­wym marki Weber zbyt­nio się od sie­bie nie róż­nią. Gene­ral­nie zasady są takie same, ale obsługa i gril­lo­wa­nie na grillu gazo­wym są łatwiej­sze. Obie metody gril­lo­wa­nia zale­cają gril­lo­wa­nie pod pokrywą aby efek­tyw­nie wyko­rzy­stać powstałe cie­pło. W pokry­wie grilla węglo­wego znaj­dują się spe­cjalne otwory wen­ty­la­cyjne, za pomocą któ­rych można regu­lo­wać tem­pe­ra­turę grilla. W przy­padku grilla gazo­wego wystar­czy zakrę­cić część pal­ni­ków aby utrzy­mać potrzebną tem­pe­ra­turę.

Metoda bez­po­śred­nia polega na utrzy­ma­niu jed­na­ko­wej tem­pe­ra­tury na całym rusz­cie. To ide­alna metoda na szyb­kie przy­go­to­wa­nie kieł­ba­sek, szasz­ły­ków i warzyw. Czas gril­lo­wa­nia wynosi 30 minut. Potrawy w cało­ści jak duże sztuki mięsa naj­le­piej gril­lo­wać metodą pośred­nią. Źró­dło cie­pła roz­ło­żone jest na brzegu grilla, a sama potrawa znaj­duje się na środku grilla. Metoda ta przy­po­mina pie­cze­nie w kuchence z temo­obie­giem. Czas gril­lo­wa­nia zależy od rodzaju mięsa, jest znacz­nie wydłu­żony, bo to jest powolne gril­lo­wa­nie.

Metoda 50/50 polega na utwo­rze­niu dwóch stref cie­pła. Jedna służy do przy­pie­cze­nia, a druga do dopie­cze­nia potrawy. Jest metoda ide­alna do gril­lo­wa­nia śred­nich kawał­ków mięsa tak aby z wierz­chu były one ład­nie zru­mie­nione a w środku soczy­ste

grillowany_kurczak

Oczy­wi­ście roz­pa­la­nie grilla węglo­wego zaj­muje wię­cej czasu niż grilla gazo­wego. Po włą­cze­niu wszyst­kich pal­ni­ków, wystar­czy zale­d­wie 5 minut aby grill gazowy się odpo­wied­nio nagrzał i był gotowy do pracy. Grill węglowy nagrzewa się o wiele dłu­żej. Grille gazowe są bar­dziej wszech­stronne w zasto­so­wa­niu, bo oprócz gril­lo­wa­nia można rów­nież przy­rzą­dzić na nich rów­no­cze­śnie sze­reg innych potraw, które są świet­nymi dodat­kami do gril­lo­wa­nych spe­cja­łów.

Domowe gril­lo­wa­nie bez stresu

Bar­dzo ważną zaletą gril­lów gazo­wych marki Weber jest łatwość ich użyt­ko­wa­nia. Nie trzeba przy nich stać, dosy­py­wać węgla, dmu­chać żeby pod­pałka się roz­pa­liła i pil­no­wać żeby grill nie zgasł. Bar­dziej zaawan­so­wane modele mają nawet wbu­do­wane ter­mo­me­try i spe­cjalne tace odpa­ro­wu­jące. Poza tym można zain­sta­lo­wać spe­cjalną apli­ka­cję w tele­fo­nie, która pomoże gril­lo­wać. Grille gazowe szybko się nagrze­wają. Cie­pło roz­prze­strze­nia się rów­no­mier­nie pod rusz­tem więc nie trzeba co chwilę prze­su­wać mięsa z jed­nego miej­sca na dru­gie aby uchro­nić je przed przy­pa­le­niem.

Domowe gril­lo­wa­nie staje się praw­dziwą przy­jem­no­ścią przy uży­ciu gazo­wego grilla marki Weber, któ­rego czysz­cze­nie jest bar­dzo łatwe. Pozwala to na spę­dze­nie wię­cej czasu z rodziną, gośćmi i delek­to­wa­niem się potra­wami z grilla. Dla­tego gazowe grille są tak zapro­jek­to­wane aby łatwe w utrzy­ma­niu i pie­lę­gna­cji.

Grille marki Weber są wypo­sa­żone w spe­cjalne przy­kry­cia dosto­so­wane do roz­mia­rów i marki grilla. Jeśli nosisz się z zaku­pem nowego grilla to warto wybrać grille Weber. Cha­rak­te­ry­zują się one długą żywot­ność, a w przy­padku zuży­cia nie­któ­rych ele­men­tów można je swo­bod­nie wymie­nić na nowe. Poza tym należy pamię­tać o akce­so­riach! Do każ­dego modelu można doku­pić prze­różne akce­so­ria, które oprócz gril­lo­wa­nego mięsa, ryb i warzyw pozwa­lają na przy­go­to­wa­nia innych potraw. Wśród akce­so­riów znaj­dują się rów­nież te prze­zna­czone do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji gril­lów.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *